Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuKONTAKT DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adrianna Sobczyńska
Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych

Dział Nauczania
ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek
pok. nr 12
tel. 664 907 254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZRZESZENIE STUDENTÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych jest organizacją studencką, która zrzesza studentów z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych studentów PWSZ we Włocławku. Zarejestrowana została w dniu 23 lutego 2016 r. na podstawie decyzji Rektora PWSZ we Włocławku dr Małgorzaty Legiędź-Gałuszki. Głównymi założeniami statutowymi organizacji są wspieranie i aktywizacja akademicka studentów niepełnosprawnych.  Celem działań ZSN PWSZ jest przede wszystkim przełamywanie barier mentalnych oraz komunikacyjnych. Organizacja zajmuje się również organizacją imprez kulturalnych, integracyjno-adaptacyjnych oraz akcji charytatywnych.

Zarząd Zrzeszenia: 
Marlena Kręplewska- przewodnicząca
Miłosz Chojnacki- wiceprzewodniczący 
Paulina Pawłowska  - sekretarz

Kontakt:
ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek (pok. nr 12) 
664 907 254 (opiekun zrzeszenia). 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; fanpage: https://www.facebook.com/zsnpwsz/?fref=ts  

Zapraszamy wszystkich studentów do współpracy !!!


 

Zgodnie z Regulaminem studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Uczelnia zobowiązana jest do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji procesu dydaktycznego przez studentów niepełnosprawnych, uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę kierunku/specjalności studiów.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, student może ubiegać się o:

 1. zmianę formy egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz czasu ich trwania dostosowaną do jego możliwości;
 2. dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów dydaktycznych;
 3. indywidualną organizację studiów;
 4. uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej;
 5. korzystanie z usług tłumacza migowego;
 6. dostosowanie materiałów dydaktycznych do jego potrzeb i możliwości, np. przygotowanie materiałów w powiększonym druku;
 7. możliwość – za zgodą prowadzącego zajęcia - alternatywnego notowania treści zajęć np. poprzez nagrywanie, robienie zdjęć lub otrzymanie materiałów dotyczących zajęć od prowadzącego;
 8. organizację zajęć z wychowania fizycznego odpowiednio dostosowanych do jego możliwości;
 9. inne udogodnienia, umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach jak studenci pełnosprawni.

Zasady przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnych określają dodatkowo odrębne przepisy.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA ORAZ DYSPONOWANIA ŚRODKAMI DOTACJI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM STUDENTOM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU BĘDĄCYM OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU W PROCESIE PRZYJMOWANIA NA STUDIA, KSZTAŁCENIU NA STUDIACH ORAZ PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Regulamin - pobierz

Wniosek o wypożyczenie sprzętu - pobierz

Wniosek o przyznanie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej - pobierz

Zgłoszenie na asystenta osoby niepełnosprawnej - pobierz

Wniosek o udzielenie wsparcia - porada prawna, psychologiczna, doradztwo zawodowe - pobierz

Wniosek - kserowanie i drukowanie materiałów dydaktycznych - pobierz


ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W celu określenia potrzeb niepełnosprawnych studentów Zarządzeniem nr 5/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku  z dnia 24 lutego 2014 r. została wprowadzona ankieta.
Prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie w kopercie do Działu Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 12) lub do właściwego Sekretariatu Instytutu.
Zebrane informacje pozwolą na poznanie potrzeb niepełnosprawnych studentów oraz przygotowanie odpowiednich usług. Ankieta zawiera metryczkę (dane kontaktowe), która ułatwi bezpośredni kontakt z osobami potrzebującymi różnych form pomocy. Gwarantujemy zachowanie poufności przekazanych informacji.

Ankieta - pobierz


UCZELNIANA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

Niepełnosprawny student ma możliwość bezpłatnego wypożyczania specjalistycznego  sprzętu/oprogramowania wspomagającego studiowanie.

Obecnie w ofercie wypożyczalni znajdują się następujące urządzenia:

Dyktafony cyfrowe Olympus – 6 sztuk;

Lupy elektroniczne Portale Video Magnifier – 2 sztuki;

Klawiatura dla osób słabowidzących ZoomText - 1 sztuka;

Klawiatura jednoręczna MALTRON - 1 sztuka.

Aby wypożyczyć sprzęt prosimy o wypełnienie wniosku i złożenie w Dziale Nauczania (pok. nr 12, ul. Mechaników 3).

Wniosek o wypożyczenie sprzętu - pobierz

Ponieważ planujemy na bieżąco rozszerzać ofertę wypożyczalni prosimy studentów niepełnosprawnych o zgłaszanie swoich indywidualnych zapotrzebowań. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem powiązania niepełnosprawności z potrzebą korzystania podczas studiów z danego sprzętu czy oprogramowania.


BEZPŁATNY DOSTĘP DO KSEROKOPIARKI, KOMPUTERA, DRUKARKI ORAZ SKANERA

Studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z n/w sprzętu:

 • KOMPUTER
 • KSEROKOPIARKA
 • SKANER
 • DRUKARKA

Wniosek - kserowanie i drukowanie materiałów dydaktycznych - pobierz

Stanowiska dla studentów niepełnosprawnych znajdują się w Dziale Nauczania (pok. nr 12, ul. Mechaników 3) - punkt czynny jest w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7:30 - 15:30, we wtorek w godz. 9:00 - 17:00 oraz w Bibliotece Uczelnianej (ul. Mechaników 3) - punkt czynny jest zgodnie z godzinami otwarcia biblioteki (poniedziałek 8:00 - 15:00; wtorek-piątek 8:00 - 18:00; sobota 8:00 - 15:00 w terminach zjazdów)

 


STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2019/2020 stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w terminie od 01.10.2019 r. do 22.10.2019 r.

Wnioski przyjmowane są w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 12) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 9:00 - 14:00 oraz we wtorek w godz. 12:00 - 17:00.               
Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyjmowani są poza kolejnością.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pobierz

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wydanie przez organ orzekający orzeczenia po terminie przyjmowania wniosków) lub w innym (np. wznowienie studiów, powrót z urlopu, przeniesienie z innej uczelni) dopuszcza sie możliwość złożenia wniosku w trakcie trwania roku akademickiego. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek. Przyznanie stypendium uzależnione jest od stanu środków Funduszu Pomocy Materialnej. 


"AKTYWNY SAMORZĄD"

Studenci niepełnosprawni mogą starać się o dofinasowanie kosztów studiowania w ramach Modułu II programu PFRON „Aktywny Samorząd”.
O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą ubiegać się studenci posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Dofinansowanie obejmuje: 
1. ZWROT OPŁAT ZA STUDIA
2. DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA, na który składają się:

 • zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • dojazdy,
 • dostęp do Internetu,
 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,
 • zakupy przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 • wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.

Ponadto w ramach Modułu I programu niepełnosprawna osoba może ubiegać się o inną pomoc m. in. w zakresie dofinasowania do kursu prawa jazdy kategorii B, zakupu protezy kończyny czy zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Szczegółowe informacje na temat realziacji Programu można znaleźć na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2018-roku/ 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Dla studentów mieszkających poza Włocławkiem
Jednostki organizacyjne samorządów powiatowych właściwe na miejsce zamieszkania studenta - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dla studentów mieszkających we Włocławku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek

KONTAKT Janina Piotrowska  - pracownik MOPR we Włocławku, tel. (54) 423-23-72 wew. 372 


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, DORADCY ZAWODOWEGO ORAZ POMOC PRAWNA

Oferujemy studentom niepełnosprawnym bezpłatne indywidualne konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym oraz pomoc prawną.

Aby skorzystać z proponowanych form wsparcia należy (w pokoju nr 12, przy ul. Mechaników 3):

 1. złożyć wniosek o udzielenie wsparcia wraz z aktualnym orzeczeniem właściwego organu potwierdzającego stopień niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie lub dokumentację medyczną potwierdzającą problemy zdrowotne.
 2. zapisać się na indywidualne spotkanie.

Osoby, które zapiszą się na spotkanie a z przyczyn obiektywnych nie mogą przyjść w danym terminie na konsultację, proszone są (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) o telefoniczne poinformowanie o tym fakcie. Nieodwołanie spotkania będzie skutkowało brakiem możliwości zapisania się na kolejne konsultacje. 

Wniosek o udzielenie wsparcia - porada prawna, psychologiczna, doradztwo zawodowe - pobierz


CIEKAWE LINKI

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Wojewódżtwa Kujawsko-Pomorskiego (http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?Itemid=204&catid=74&option=com_contact)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (http://www.pfron.org.pl/portal/pl/)
Niepełnosprawni.pl - portal osób Niepełnosprawnych (http://www.niepelnosprawni.pl/)
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych (www.niepełnosprawni.gov.pl)


Jesteś tutaj: Home Dla Studentów Studenci niepełnosprawni
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.