Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuOGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19 na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U.2018.1431 t.j.) Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku (jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie - Lider Projektu) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.3 Wysoka jakości kształcenia na kierunkach medycznych; projekt pn. Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II); Konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

A. INFORMACJE OGÓLNE

I. Przedmiot i cel konkursu:

Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwa, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

Celem konkursu jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie lub/i rozwój monoprofilowych centrów symulacji medycznej na kierunkach pielęgniarstwo i/lub położnictwo.
Program rozwojowy jest narzędziem służącym poprawie jakości nauczania na kierunkach medycznych, który służy realizacji projektów edukacyjnych o charakterze praktycznym.
Kluczowym elementem projektu będzie utworzenie lub/i rozwój monoprofilowego centrum symulacji medycznej. Centrum symulacji medycznej, które powstanie w ramach projektu musi być monoprofilowe, co oznacza, że ma służyć wyłącznie kształceniu praktycznemu pielęgniarek i/lub położnych. Program rozwojowy uczelni obowiązkowo musi zakładać utworzenie/rozwój i funkcjonowanie monoprofilowego CSM.

Działania możliwe do sfinansowania w ramach konkursu:
1. Utworzenie/rozwój i utrzymanie monoprofilowego CSM – element obowiązkowy programu rozwojowego;
2. Finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia (np. praktyki ponadprogramowe w podmiotach leczniczych). Zajęcia dodatkowe muszą być związane z profilem kształcenia i przyczyniać się do nabycia lub podniesienia kompetencji przez studentów kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych (starzejącego się społeczeństwa) – element obowiązkowy programu rozwojowego;
3. Staże/kursy/szkolenia dla instruktorów symulacji w ośrodkach krajowych lub zagranicznych;
4. Staże/kursy/szkolenia dla techników symulacji w ośrodkach krajowych lub zagranicznych;
5. Staże/kursy/szkolenia dla kadry zarządzającej centrami symulacji w ośrodkach krajowych lub zagranicznych;
6. Szkolenia/kursy dla nauczycieli planujących wykorzystanie symulacji medycznej w zakresie jakim dana uczelnia planuje wykorzystanie symulacji medycznej, w nauczaniu przedmiotów;
7. Zajęcia dodatkowe dla studentów (np. organizowanie zajęć interdyscyplinarnych dla studentów różnych kierunków, obejmujących nauczanie pracy zespołowej oraz współpracy między różnymi specjalizacjami; organizowanie wspólnych zajęć studentów kierunków medycznych oraz służb ratowniczych (np. Państwowej Straży Pożarnej, Policji);
8. Opracowanie podręcznika symulacji obejmującego zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych
9. Ekspertyzy dot. treści nauczanych metodą symulacji.
10. Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych;
11. Wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów;
12. Opracowanie aplikacji komputerowych wspomagających nauczanie;
13. Wymiana studentów w celu wymiany doświadczeń oraz szkolenia praktycznego w ramach wybranego przedmiotu;
14. Organizacja zawodów symulacyjnych;
15. Szkolenia dodatkowe dla nauczycieli, zwiększające kompetencje dydaktyczne;
16. Spotkania informacyjne;
17. Dodatkowe działania związane z praktycznym uczeniem zawodu.

Planowany termin realizacji projektu:
od kwietnia 2020 r. do grudnia 2022 r. (okres maksymalny).

II. Cel partnerstwa:
Celem partnerstwa jest współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia na projekty z zakresu tworzenia „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II)."

III. Proponowany zakres działań dla Partnera:
1. Współpraca przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie, w zakresie:
1) tworzeniu opisu merytorycznego projektu, w szczególności w zakresie opisu zadań/działań realizowanych przez Partnera;
2) tworzenia budżetu projektu – w zakresie opracowania informacji niezbędnych do przygotowania części finansowej wniosku o dofinasowanie – zadań/działań, za których realizację odpowiadał będzie Partner.
2. Wspólna realizacja projektu w zakresie:
1) opracowania programu rozwojowego uczelni zawierającego m. in. rekomendacje dotyczące treści nauczanych metodą symulacji, możliwości połączenia różnych form symulacji oraz propozycji różnych form symulacji. Program zawierał będzie wszystkie realizowane
w projekcie działania, które wpłyną na poprawę jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo;
2) realizacji wsparcia szkoleniowo - doradczego dla kadry dydaktycznej kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w zakresie niezbędnym do efektywnego prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej;
3) realizacji wsparcia szkoleniowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w ramach zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia, które będą służyły weryfikacji umiejętności praktycznych uzyskanych podczas symulacji medycznej;
4) realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem
w ramach Grupy Sterującej.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział zadań oraz zasady współpracy
i podejmowania decyzji, zostaną określone w umowie partnerskiej.

B. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431 t.j.) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji.

I. Wymagania wobec partnera (kryteria formalne):
1. Oferent (potencjalny Partner) jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą. Ofertę może złożyć wyłącznie podmiot leczniczy, który zatrudnia minimum 500 pracowników,
w tym 60 lekarzy, 150 pielęgniarek, 10 fizjoterapeutów i realizuje działalność leczniczą
w miejscowości oddalonej od siedziby Państwowej Uczelni Wyższej we Włocławku w odległości nie większej niż 50 km.
2. Oferent (potencjalny Partner) nie jest:
1) podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiotem,
z którym została rozwiązana w trybie natychmiastowym umowa o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po jego stronie;
2) podmiotem powiązanym z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE serii L Nr 187, str. 1);
3) własną jednostką organizacyjną Państwowej Uczelni Wyższej we Włocławku.
3. Oferent (potencjalny Partner) oświadczy, iż pomiędzy nim a Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku (Liderem projektu) nie zachodzą z poniżej wymienione relacje i istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich:
a) jeden z podmiotów posiada samodzielne lub łącznie z jednym lub więcej pomiotami, z którymi jest powiązany w rozumieniu niniejszego akapitu powyżej 50% kapitału drugiego podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), przy czym wszyscy partnerzy projektu traktowani są łącznie jako strona partnerstwa, która łącznie nie może posiadać powyżej 50% kapitału drugiej strony partnerstwa, czyli lidera projektu;
b) jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie; jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego podmiotu, kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie;
c) jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu;
d) jeden z podmiotów na prawo wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień w akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu (dotyczy to również prawa wywierania wpływu poprzez powiązania osobowe istniejące między podmiotami mającymi wejść w skład partnerstwa);
4. Oferent (potencjalny Partner) nie otrzymał dofinasowania na stworzenie centrum symulacji medycznej w ramach naborów konkursowych: nr POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15; nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17; nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18

Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

Kryteria formalne dotyczące oceniane będą na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia partnera (załącznika nr 1 do ogłoszenia) na zasadzie 0/1, tj. nie spełnia/spełnia. Niespełnienie przynajmniej jednego ze wskazanych kryteriów skutkuje odrzuceniem Oferty z dalszego postępowania.

II. Kryteria oceny merytorycznej (punktowe)
1. Ocenie merytorycznej podlegają Oferty, które spełniają wszystkie kryteria wymienione formalne.
2. Na podstawie liczby punktów uzyskanych z poniżej wymienionych kryteriów sporządzona zostanie lista rankingowa. Na Partnera Projektu wybrany zostanie Oferent, który zdobędzie najwięcej punktów.
3. Oferty, które uzyskają łącznie mniej niż 25 pkt lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów zostaną odrzucone z powodów merytorycznych.
4. Warunkiem zawarcia partnerstwa będzie uzyskanie przez danego Oferenta (potencjalnego partnera) na etapie oceny punktowej co najmniej 30 punktów.

Lp. Kryteria oceny merytorycznej Punktacja
1 Zgodności działania (profil działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa Punktacja od 0-10 pkt.
Oceniona zostanie dotychczasowa działalność Oferenta w zakresie merytorycznym i terytorialnie bliskim w obszarze szpitalnej opieki zdrowotnej. Jeżeli Oferent prowadzi szpitalną opiekę zdrowotną, otrzymuje 10 punktów.
2 Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby) Punktacja od 0-20 pkt.
Ocenione zostaną zasoby organizacyjne w postaci liczby oddziałów podstawowych lub specjalistycznych, funkcjonujących w strukturze Oferenta. Oferent otrzyma 2 punkty za każdy posiadany oddział.
3 Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze
Punktacja od 0-30 pkt.
Przy ocenie zostanie wzięte pod uwagę doświadczenie w realizacji projektów w zakresie kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa.
Oferent otrzyma 1 pkt za każdy grupo/tydzień praktyki zawodowej dla studentów kierunku pielęgniarstwo lub każde szkolenie praktyczne dla studentów/nauczycieli kierunku pielęgniarstwo realizowane u Oferenta

Maksymalna liczba: 60 pkt.
5. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku planuje wybrać w naborze jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.
6. Wyniki naboru (informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera) opublikowane zostaną do na stronie internetowej www.pwsz.wloclawek.pl.

III. Wymogi dotyczące oferty:
1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: karta zgłoszenia partnera (załącznik nr 1).
2. Do karty zgłoszenia partnera należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty);
2) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego;
3) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych;
4) oświadczenie o kwalifikowalności VAT – (załącznik nr 2 - oświadczenie powinno być opatrzone kontrasygnatą głównego księgowego lub innej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości bądź poświadczone przez uprawnioną w tym zakresie instytucję, np. biuro rachunkowe).

Dokumenty złożone w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

IV. Termin, miejsce i sposób składania oferty
1. Ofertę (wypełnioną kartę zgłoszenia partnera wraz z załącznikami) należy złożyć osobiście w Kancelarii Uczelni lub za pośrednictwem poczty na adres:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie: z dopiskiem: „Oferta na partnera - Projekt pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II); Konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19"
3. Oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
4. Ofertę należy złożyć w terminie do 8 października 2019 r. do godz. 15:30. (Decyduje data wpływu do Kancelarii Uczelni)
5. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

V. Procedura odwoławcza
1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej opublikowania. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku.
5. Po zakończeniu negocjacji na stronie Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku www.pwsz.wloclawek.pl zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.

C. INFORMACJE DODATKOWE
1. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści ogłoszenia w trakcie trwania naboru lub wydłużania terminu składania ofert;
2) negocjowania warunków realizacji działań na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej;
3) do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie.
2. W przypadku unieważnienia naboru Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
4. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
5. Wszelkich informacji nt. naboru udzielają:
- Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku - kontakt dyrektor Instytutu dr Beata Haor, tel.668-075-553; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
- Biuro Zarządzania Funduszami Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku - kontakt: Urszula Lewandowska, tel. 668-075-560, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:
http://zdrowie.gov.pl/nabor-635-monoprofilowe_centrow_symulacji.html

 

Załącznik nr 1 pobierz

Załącznik nr 2 pobierz

Rekrutacja trwa, dokumenty można składać do 20 września. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego: 24 września 2019 r.

Fotolia 214547956 Subscription Monthly XXLKandydaci mają do wyboru: 


Studia licencjackie:

 • Administracja
 • Filologia angielska
 • Pedagogika
 • Finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie
 • Nowe media i e-biznes
 • Pielęgniarstwo

 

Studia inżynierskie:

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Informatyka
 • Inżynieria zarządzania


Studia II stopnia:

 • Pielęgniarstwo

 

Studia jednolite magisterskie:

 • Prawo
 • Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolana

  PWSZ we Włocławku prowadzi także studia w trybie tzw. popołudniowo-weekendowym. Tryb popołudniowo-weekendowy obejmuje wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem pielęgniarstwa i prawa (ze względu na obowiązujące standardy kształcenia). Oferta studiów w systemie popołudniowo-weekendowym skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu np. na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć. Studiowanie w trybie popołudniowo-weekendowym jest bezpłatne. Uczelnia kształci wyłącznie w trybie stacjonarnym, bezpłatnie. 

  Studiuj bezpłatnie w PWSZ we Włocławku!

https://www.pwsz.wloclawek.pl/rekrutacja

 

nowe logo puz 2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych, z dniem 1 września 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku zmienia nazwę na:

Państwowa Uczenia Zawodowa we Włocławku

Zmiana nazwy uczelni nie pociąga żadnych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty, wydane do 31 sierpnia br., pozostają w mocy. Dokumenty wydawane po 1 września b.r. sygnowane będą nową nazwą.

Wszystkie zmiany wizualne, związane z nową nazwą uczelni, wprowadzane będą stopniowo.

 

 

Logo do pobrania

CADOMANIACW dniach 15 - 17 lipiec br. studenci koła naukowego "CADOMANIAC" wraz z ich opiekunem dr. inż. Mariuszem Koprowskim wzięli udział w szkoleniu dotyczącym oprogramowania CAD. Szkolenie zorganizowane było w Gdańsku w firmie PROCAD. Uczestnicy szkolenia zapoznali się takimi zagadnieniami jak:

 • modelowanie 3 D,
 • modelowanie parametryczne,
 • rendering,
 • analiza MES,
 • tworzenie dokumentacji.

 

Szkolenie zakończyło się międzynarodowym certyfikatem (Autodesk Certification). 

Po szkoleniu studenci mieli czas na zwiedzanie starówki w Gdańsku, muzeum II Wojny Światowej, spacery nad brzegiem morza. 

Zapraszamy zainteresowanych studentów do przyłączenia się do grona studentów koła naukowego "CADOMANIAC" (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

 

 


Zakład Filologii Angielskiej PWSZ we Włocławku serdecznie zaprasza wszystkich kandydatów rozpoczynających studia na pierwszym roku filologii angielskiej na warsztaty INTEGRACJI JĘZYKOWEJ ICEBREAKERS. Warsztaty prowadzone przez wykładowców Zakładu Filologii Angielskiej, mają na celu przedstawienie części z bogatej oferty zajęć z zakresu filologii angielskiej i będą również wspaniałą okazją do poznania kolegów z roku, a także doskonałym sposobem na przygotowanie się do rozpoczęcia nauki w PWSZ we Włocławku. Chętni do uczestnictwa w zajęciach proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 662 255 248.

 

11 września
tematyka: Pisanie
godzina 16:45
prowadzący: Małgorzata Sobańska

16 września
tematyka:zajęcia ogólne
godzina 11.00
prowadzący:Violetta Hale

18 września
tematyka: Metalanguage - an introduction to the grammar course
godzina 17.00
prowadzący:Sylwia Małecka

Jesteś tutaj: Home Aktualności
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.