Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuKIERUNEK: PEDAGOGIKA

Fotolia 77914465 Subscription XXL KopiowanieSPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI I OPIEKI 

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia

PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny

FORMA STUDIÓW: stacjonarne
zapisz-sie

CZAS TRWANIA STUDIÓW: studia trwają 3 lata, 6 semestrów.

 

 

 

Celem studiów na kierunku Pedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz doradczej. Mają oni podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz praktyczną wiedzę zawodową w zakresie wybranej specjalności. Posiadają też umiejętności dotyczące rozpoznawania i diagnozowania potrzeb edukacyjnych, projektowania własnego warsztatu pracy i spójnego systemu własnego kształcenia oraz umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i kreowania własnej kariery zawodowej. Studia są podstawą do rozwinięcia refleksyjnego spojrzenia na własna rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, a także do doskonalenia własnych działań. Absolwenci są również przygotowani do planowania własnego rozwoju zawodowego oraz do dalszego pogłębienia wiedzy.

Każdy absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, jak i kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Program studiów jest tak skonstruowany, aby umożliwić zdobycie kwalifikacji praktycznych, jak i teoretycznych. Przygotowanie do zawodu i skonfrontowanie wiedzy teoretycznej w warunkach rzeczywistych następuje m.in. podczas praktyk zawodowych. Wiedzę teoretyczną student nabywa w toku studiów w trakcie wykładów i innych form kształcenia. Zasadnicze cele kształcenia na kierunku to:

  • umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami,
  • ów do kształtowania się u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek,
  • kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych (z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania informacji i materiałów),
  • umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik,
  • kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności,
  • przygotowanie studentów do radzenia sobie na rynku pracy w przypadku specjalności nauczycielskich – do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności:

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Studia z zakresu specjalności „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” mają przygotować absolwenta do pracy pedagoga jako człowieka, który dostrzega, diagnozuje i właściwie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, opieką, doradztwem

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych oraz dyscyplin współdziałających (w tym psychologii, socjologii, filozofii, nauk biologicznych, a także specjalistyczne treści kształcenia wspomagające kształtowanie praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych (m. in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej, planowania działań wychowawczych w pracy z jednostką i grupą, ewaluacji działalności wychowawczej, podejmowania działań o charakterze profilaktycznym). Posiada też kompetencje społeczne do współdziałania w grupie, aktywnej pracy w organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze.

Absolwent specjalności „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” jest przygotowany do pracy – zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego (np. pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (np. rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (np. domy dziecka, placówki wielofunkcyjne, ochotnicze hufce pracy). Posiada też przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki i Opieki

Absolwent tej specjalności ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, w tym o uczestnikach procesu resocjalizacji, zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności resocjalizacyjnej i profilaktycznej. Może on znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych i różnego rodzaju placówkach zajmujących się profilaktyką społeczną i rozwiązywaniem problemów patologii, np. ośrodkach resocjalizacyjno-wychowawczych dla nieletnich, zakładach karnych, straży miejskiej, służbach profilaktyczno-społecznych policji, sądach, wojsku, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pogotowia opiekuńcze, ogniska wychowawcze), ośrodkach i poradniach dla osób uzależnionych; szkołach i internatach, administracji rządowej i samorządowej.

Program studiów uwzględnia wytyczne Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w części dotyczącej kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, oraz nauczyciela pedagoga w szkołach podstawowych.

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Kierunki i specjalności Kierunki i specjalności Kierunek: Pedagogika
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.